Tanburi Cemil Bey Kimdir? Hayatı, Eserleri, Besteleri, Notaları

0
11611
Tanburi Cemil Bey Kimdir Hayatı Eserleri Besteleri Musiki Öğrenimi Sanatı Kısaca Ansiklopedik Yaşamı Ve Notaları
Tanburi Cemil Bey Kimdir Hayatı Eserleri Besteleri Musiki Öğrenimi Sanatı Kısaca Ansiklopedik Yaşamı Ve Notaları

Tanburi Cemil Bey Kimdir? Hayatı, Eserleri, Besteleri, Notaları

Cemil Bey Batı mûsikisiyle de ilgilenmiş, bu ilgisi sarayda Burhâneddin Efendi, Abdürrahim Efendi, Tevfik Efendi gibi şehzadeler, Şerif Ali Haydar Paşazâde Damad Mecid Bey ve kardeşi Şerif Muhittin (Targan) beyler vasıtasıyla devam etmiştir. Ayrıca Godowski ve Hegey gibi ünlü piyano virtüozları ile tanışmıştır. Beraberce meşke katıldığı ve konserlere iştirak ettiği mûsikişinasların bazıları şunlardır: Kanûnî Hacı Ârif Bey, Giriftzen Âsım Bey, Mûsâ Süreyyâ Bey, Ûdî Nevres, Kadı Fuad Efendi, Tanbûrî Tahsin Bey, Kemânî ve Tanbûrî Ömer Bey, Hânende Hâfız Osman Efendi, Hâfız Mustafa Efendi, Kaşıyarık Hüsâmeddin Bey.

Cemil Bey’in bestekârlığı ve icracılığı yanında mûsikiyle ilgili telif eserleri de vardır. Sabah gazetesinin 14 Kânunusâni 1315; 3, 26 Şubat ve 11 Mart 1316 tarihli nüshalarında “Mûsikide Âhenk”, “Şarkı Mecmuaları ve Mûsiki Kitapları”, “İşârât-ı Tezyîniyye”, “Şark Mûsikisi Makamlarına Mahsus İşaretler” başlıkları altında makaleleri yayımlanmıştır. Kāmûs-ı Mûsikî ve Kemençe Metodu adlı eserleri başlangıç bölümlerinde kalmıştır. Onun bu sahadaki en önemli telifi, Türk mûsikisi nazariyatına dair Rehber-i Mûsikî adlı eseridir (İstanbul 1318, 1321, 1341).

Piyano Enstrümantal ÇEÇEN KIZI Klasik Türk Müziği, Tanburi Cemil Bey, Osmanlı Sarayı Saz Eserleri

Cemil Bey’in nota yayımcılığı alanında da bazı çalışmaları vardır. Tarih kayıtları bulunmayan bu büyük boy nota serisi, dört ve altı sayfalı olarak devam etmiştir. Ayrıca Fransızca’dan yaptığı neşredilmemiş iki roman tercümesi vardır. Mesut Cemil’in, Tanburî Cemil’in Hayatı adıyla yazdığı ve ilmî bir incelemeden çok edebî bir biyografi olan eser, Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra bazı değişiklikler ve ilâvelerle yayımlanmıştır (Ankara 1947).

Piyano Resital NİKRİZ SİRTO Beste: Tanburi Cemil Bey, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı Saz Eseri Müziği

Cemil Bey birçok talebe yetiştirmiştir. Bunların arasında Refik Fersan ve hanımı Fâhire Fersan, Fâize Ergin, Ressam Tahsin Bey, Saniye Burhan Cahit Hanım, bestekâr Rahmi Bey’in kızı Nâhide Hanım, Şemseddin Ziyâ Bey’in kızı Sâtıa Hanım, Ziyâ Hüznî Bey ve kızı Müzeyyen Hüznî Hanım, Bâb-ı Meşîhat Mektûbî Kalemi mümeyyizlerinden Kadı Fuad Bey, ablasının oğlu Hikmet Bey, Âtıf Esenbel ve Murat Öztoprak sayılabilir. Talebelerinden üslûbunu en iyi benimseyen tanburîler ise Hikmet Bey ile Fuad Bey olmuştur.

Tanburi Cemil Bey Kimdir Hayatı Eserleri Besteleri Musiki Öğrenimi Sanatı Kısaca Ansiklopedik Yaşamı Notaları
Tanburi Cemil Bey Kimdir Hayatı Eserleri Besteleri Musiki Öğrenimi Sanatı Kısaca Ansiklopedik Yaşamı Notaları

Cemil Beyin saz semâileri içerisinde en ünlüleri şedd-i araban ve ferahfezâ saz semâileridir.

Musiki Nedir Tarihsel Musiki Ne Demek Musikileri Osmanlı Musikisi Müzik
Musiki Nedir Tarihsel Musiki Ne Demek Musikileri Osmanlı Musikisi Müzik

CEVAP VER