Tanzimat Fermanı Yenilikler Nelerdir? Hukuk Askeri Siyasi Mali Eğitim Reformları

0
18719
Tanzimat Fermanı Yenilikler Nelerdir. Hukuk Askeri Siyasi Mali Eğitim Reformları Osmanlı‘daki Etkileri Ve Uygulamaları Nedir
Tanzimat Fermanı Yenilikler Nelerdir. Hukuk Askeri Siyasi Mali Eğitim Reformları Osmanlı‘daki Etkileri Ve Uygulamaları Nedir

Kısaca Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir? Hukuk Askeri Siyasi Mali Eğitim Alanında

Tanzimat fermanının etkileri ve yarattığı yenilikler nelerdir?

Öncelikle kısa maddeler halinde tanzimat fermanının getirmiş olduğu yeniliklerin neler olduğunu özet geçecek ardından da konuyla ilgili gerek hukuki alanda, gerek siyasi ve ekonomik alanda, gerekse de eğitim ve sosyal hayat anlamında insanları nasıl etkilediğini tüm detaylarıyla uzun bir konu ile anlatımı yapılacaktır.

MADDE MADDE TANZİMAT FERMANININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER Çok Kısa Nedir

– Tanzimat Fermanı’nın halk tarafından anlaşılması için Anadolu ve Rumeli’ye memurlar gönderildi.
– Hukuk alanında ıslahatlar ile yeni ticaret, ceza kanunları ve mahkemeler meydana getirildi. Fakat bu haklardan Türkler ve Müslüman’lardan daha çok Av­rupalılar ve gayrimüslimler yararlandılar.
– Kılık, kıyafet, yaşayış ve sosyal alanda “Batılılaşma” denilen yenilikler yapıldı.
– Tanzimat Fermanı, anayasanın Osmanlı ülkesin­de başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu fermanı ilân ederken Avrupalı devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştı. Tanzimat’ın hemen sonrasında Mısır meselesi, onların yardımı ile halledildi. Rusya ve Hünkâr İskelesi meselesi ve boğazların durumu çözümlendi.
– Ordu ve eğitim alanında batı örneklerine göre ça­lışmalar yapıldı.
– Tanzimat Fermanı, halk iradesiyle değil, padişahın tek taraflı iradesiyle ortaya çıkmıştı. Bu nedenle halk tarafından tam olarak anlaşılamadı. Ancak bu dönemde ilk Osmanlı aydın kadrosu yetişti.

Kısaca Tanzimat Fermanı Nedenleri Sonuçları Özet Maddeler Halinde Osmanlı Gazete Tanzimat Fermanı Haberi
Kısaca Tanzimat Fermanı Nedenleri Sonuçları Özet Maddeler Halinde Osmanlı Gazete Tanzimat Fermanı Haberi

Tanzimat Fermanı’nda Hukuk alanındaki yenilikler 

 • Tüm vatandaşlar “Osmanlı vatandaşı” sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
 • 1840’ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858’de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi.
 • 1850’de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı.
 • 1840’tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere müslümanların yanısıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853’te cinayet davalarında gayrımüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851’de ticaret mahkemeleri kuruldu.
 • 1867’de Devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için Şurayı Devlet (Danıştay) kuruldu.

Tanzimat Fermanı’nda Mali alandaki gelişmeler

1841 – 1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846 – 1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.

 • Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
 • Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
 • 1840’ta Kaime – i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
 • 1855’te Kırım Savaşı’nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştır.

  Tanzimat Fermanı Nedir Kısaca Özet Uzun Ayrıntılı Yazı. Tanzimat Fermanı Nedir. Amaçları Maddeleri Önemi Sonuçları Nelerdir
  Tanzimat Fermanı Nedir Kısaca Özet Uzun Ayrıntılı Yazı. Tanzimat Fermanı Nedir. Amaçları Maddeleri Önemi Sonuçları Nelerdir

Tanzimat Fermanı’nda Askeri yenilikler 

 • Askerlik hizmetinin vatani bir vazife olduğu ilan edilerek zorunlu askerlik başlatıldı.1843’te ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, zorunlu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi.
 • 1847’de gayrimüslimlerin de orduya girip albay rütbesine kadar yükselmesi kararlaştırıldı.
 • Avrupa gezisinde Avrupa ülkelerin donanmalarına hayran kalan Sultan Abdülaziz yeni bir donanma kurulması için emir verdi, çok güçlü bir donanma kuruldu.
 • 1867’de Bahriye Nezareti kuruldu.
 • 1869’da Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın öncülüğünde Bahriye Nezareti kuruldu, askeri yapı yenilendi, terfi sistemi düzenlendi.

  I. Abdülmecid Dönemi Saray Müzik Musiki Ve Müzisyenleri Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğra. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Sembolü
  I. Abdülmecid Dönemi Saray Müzik Musiki Ve Müzisyenleri Sultan Abdülmecid Tuğrası .Osmanlı Devleti Tuğra. Simgesi Nişanı Tevkîsi Alâmeti Devleti Arma Sembolü

Tanzimat Fermanı‘nda Eğitim alanındaki gelişmeler 

 • 1846’da Mekatib – i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
 • Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
 • 1868’de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
 • 1869’da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif – i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
 • 1870’te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
 • İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
 • Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb – i Maarif – i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
Tanzimat Fermanı Yenilikler Nelerdir? Hukuk Askeri Siyasi Mali Eğitim Reformları
II. Mahmud Dönemi Islahatları Reformları Yenilikleri Ve Eserleri II. Mahmud Inkılâbı Sonra Gençlik Hali

Tanzimat Fermanı‘nda Sanayileşme hamlesi 

 • Devlet eliyle atölye ve tesis kurulmasını amaçlayan sanayileşme başladı.Önce Yedikule – Küçükçekmece arasında 130 metre uzunluğunda bir tür sanayi parkı kuruldu.
 • Zeytinburnu’nda demir işleme ve makine imalathanesi, kumaş ve pamuklu çorap üretim tesisi, buradaki fabrikalar için teknik eleman yetiştirecek bir okul açıldı.
 • Bakırköy’de baruthanenin yanına bir iplik bükme, dokuma ve pamuklu basma fabrikası, Hereke’de bir pamuklu dokuma fabrikası kuruldu.
 • Yol yapımına önem verilmiştir.
 • Devlet memurlarının yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
 • Ancak İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, bu dönemde Osmanlı’nın zararına gelişmiş,dışa bağımlılığı artırmıştır.

Bu gelişmelere rağmen sanayi makinelerinin Avrupa’dan ithal ediliyor olması ve nitelikli eleman eksikliği yüzünden yeterli bir sanayi pazarı oluşturulamadı.

Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit
Sultan Abdulmecit Osmanlı Devleti Islahat Ve Reformları Tanzimat Fermani Abdulmecit

CEVAP VER