Osmanlı’da Musiki Kurumları, Okulları ve Müzik Eğitimi

0
3081
Musiki Kurumları Okulları Müzik Eğitimi. Osmanlı Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Sanat Hayatı
Musiki Kurumları Okulları Müzik Eğitimi. Osmanlı Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Sanat Hayatı

1 Osmanlı’da Müzik Kurumları Ve Müzik Eğitimi

Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası
Darülelhan Nedir Anlamı Osmanlı Darül Elhan Nedir Osmanlı Devleti İlk Resmi Müzik Okulu Konservatuvarı Binası

Mehterhane, Enderun, Tekke Müziği

Birçok Doğu halkının müziğinde olduğu gibi, Türk müziğinin de öğretim metodu uzun yıllar hoca-talebe çalışması, yani defalarca tekrarlanan, hâfızaya alınan eserlerin meşk yoluyla sonraki kuşaklara aktarılması şeklindeydi. Geleneksel müziğin özelliklerinden kaynaklanan bu husus müzikçilerin üstün “kulak”/müzik işitme yeteneğini ve ciddi meşk etmelerini gerektirirdi. Osmanlı dönemi Türkiye’sinde bu meşk, Mehterhâne, Mevlevihâne, Enderun ve özel meşkhanelerde yapılırdı.

Mehterhâne

Mehter Müziği Nedir Mehteran Müzik Aletleri Ve Özellikleri Askeri Müze Mehteri Bando Osmanlı Marş Marşlar
Mehter Müziği Nedir Mehteran Müzik Aletleri Ve Özellikleri Askeri Müze Mehteri Bando Osmanlı Marş Marşlar
(Selcuklular’ın Tabilhane veya Nevbethane)
Hun’lardan beri vurmalı ve nefesli sazlardan oluşan bir Askerî müzik okulu niteliğinden idi, Askerî müzik, Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez bir unsuru sayılırdı. Savaş, tören ve oyun (spor) amaçları için Hünkâr Peşrevi, At Peşrevi, Alay/ Düzen Peşrevi, Elçi Peşrevi, Saat Peşrevi ve Rakkas Peşrevi gibi özel müzik eserleri bestelenirdi. Savaşlarda çalınan mehter havalarının gündelik şehir hayatındaki karşılığı, namaz vakitleri ile önemli resmî münasebetlerde vurulan nevbet ‘ti. Müzik açısından Mehterin özelliği ise, önce nefesli sazların, arkasından bütün heyetin çaldığı, yumuşak veya gümbürtülü bölümlere nöbetleşe yer verilen (buradan klâsik saz müziğine geçmiş olup senfoni orkestralarında da kullanılan) “karabatak” tekniğidir.
Mevlevihane. Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ’nın tasavvufî fikirleriyle şekli yapısını (semâ’) sistemleştiren Mevlevîlik, Türkçe, Arapça, Farsça, hat, tezhib, semâ’ meşki gibi derslerin yanı sıra ciddî müzik eğitimi de veriyordu. Müzik teori kitapları – Edvar yazarlarının çoğu sufi idi.

Enderun

Osmanlı Sarayı Enderûn Okulunda Müzik Eğitimi Devletinde Müzik Eğitimi Kurumları Genel Bilgi Minyatür Müzisyenler Ottoman
Osmanlı Sarayı Enderûn Okulunda Müzik Eğitimi Devletinde Müzik Eğitimi Kurumları Genel Bilgi Minyatür Müzisyenler Ottoman

II. Murad’ın Edirne’yi almasından hemen sonra 1363’te kurduğu, II.Murad, Fatih ve II. Bayezid’in geliştirip mükemmel bir saray üniversitesi haline getirdiği, saray okuludur. Bu dersleri okutacak bilginler imparatorluğun içindeki ve dışındaki ülkelerden celbedilirken, Enderun’da tahsil edebilmek İslam dünyasının dört bucağından gelen öğrenciler için büyük bir şeref ve imtiyaz teşkil ediyordu.Enderun mûsikî mektebi, Osmanlı mûsikîcilerinin sadece yetiştiği değil, ders de verdikleri bir okuldu.Abdülkadir Maraği’nin oğlu, ud üstadı Abdülaziz ve torunu udi Mahmud Maraği, Sultan Selim’in Tebriz’den getirdiği ve o zamandan beri sarayda yevmiyeli çalışan Azerbaycanlı müzikçiler Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Enderun’da bulunan ve “cemaat-i mutriban” denilen saray musiki hey’etinin ses üstadı (guyende) ve çalgıçıları idi. Bunların arasında “cemaat-i mutriban”ın baş sazendesi Hasan Can, şahzade 2.Selimin mühürdarı, kemançe üstadı, şair Turak Çelebi (Nihani) ve diğer nüfuzlu üstatdlar Enderun’da hocalık yaptı ve birçok talebe yetiştirdi.

Özel Meşkhâneler

19. Yüzyıl Osmanlı Türk Saray Musikisi Müzikleri Genel Bilgileri. Ud Müzik Enstrümanı Çalan Cariye Kız.Osmanlı Sarayları Harem Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kızlar Kadınlar
19. Yüzyıl Osmanlı Türk Saray Musikisi Müzikleri Genel Bilgileri. Ud Müzik Enstrümanı Çalan Cariye Kız.Osmanlı Sarayları Harem Müzik Enstrümanı Çalan Güzel Cariye Kızlar Kadınlar

Tek veya toplu olarak hususî mahiyette mûsikî meşki yapılan evler, cemiyetler veya öğrenci koroları, Osmanlı İmparatorluğunda mûsikî hocalarının evde ders verme geleneği, saray cariyelerinin evlerine derse gönderildiği hocalarla başlamıştır Gerek erkek, gerek kız çocukların mûsikî eğitimi için Enderun’da — sadece saraydan değil, dışarıdan hocalar da görevlendirilirdi.

Osmanlı Eğlence Sanat Musikisi Ve Müziği Kültürü Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Hayatı
Osmanlı Eğlence Sanat Musikisi Ve Müziği Kültürü Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Hayatı

Mehterhâne ile Enderun’un (daha sonra da tekkelerin) kapatılmasından sonra bu adet zaruret halini aldı. Hem eğitim, hem konser amacıyla kurulmuş olan derneklerin
başında ise, 1916-1931 yılları arasında çalışan, Osmanlı müziğinin ilk toplu icra plaklarını dolduran, ayrıca yurt içinde ve dışında ciddî konserler veren Dârüttalîm-i Mûsikî Cemiyeti gelir.

Osmanlı İmparatorluğu Eğlence Mutfak Sanat Ve Kültürü Osmanlı Devletinde Kültür Sanat Mimari Alanı Gelişmeler
Osmanlı İmparatorluğu Eğlence Mutfak Sanat Ve Kültürü Osmanlı Devletinde Kültür Sanat Mimari Alanı Gelişmeler

CEVAP VER