Osmanlı Müziği nedir?

0
6564
Osmanlı Musikisi Nedir. Klasik Türk Müziği Ya Da Geleneksel Türk Sanat Müziği Ne Demektir. İlişkisi Nasıldır
Osmanlı Musikisi Nedir. Klasik Türk Müziği Ya Da Geleneksel Türk Sanat Müziği Ne Demektir. İlişkisi Nasıldır

Adına bugün çoğu kez “Klasik Türk Müziği” ya da “Türk Sanat Müziği” de denilen bu müzik türü, Osmanlı Devleti’nin kurulması, büyümesi ve güçlenmesine paralel olarak zenginleşmiş, olgunlaşmış, biçim / estetiğini geliştirmiş ve bir sanat müziği kimliği kazanmıştır. Bu müzik, din, aşk, ordu-savaş gibi bir çok konuda ürünler vermiş ve her biri kendi türlerini, biçimlerini, topluluklarını oluşturmuştur. Osmanlı Müziği, imparatorluğa katılan yeni ülkelerin değişik müzik kültürlerinden etkilenmiş, öğeler almış öğeler vermiştir. Ancak imparatorluğun gerileme ve çöküş sürecine girdiği 19.yy. başlarından itibaren bu sanat müziğinde de giderek bir sığlaşma ve gevşeme gözlenmektedir. Önceleri zengin makamlar ve usuller kullanırken, giderek bu anlayıştan uzaklaşmış ve kentin eğlence müziğine dönüşmüştür. Günümüze kadar süren bu gelişmede “şarkı” türü, adeta bütün türlerin yerini almış ve yaygınlaştıkça popülerleşmiştir.

XIX. yüzyıl ortalarına değin notalamaya pek önem verilmediği için, bu alana giren pek çok yapıt unutulup yok olmuştur. Herhangi bir dönemde notaya alınarak günümüze ulaşabilenlerin sayısı, XV. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna dek bestelenenler, yaklaşık 3000, XIX. yüzyılda üretilenler ise yaklaşık 5000 kadar olmak üzere, toplam 8000 kadardır. Makam, usul, biçim, seslendirme araçları ve yöntemleri bakımından, kökü çok eski dönemlere giden, kendine özgü birtakım kurallar çerçevesinde oluşan bu eserlere, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde üretilen bir bölüm eser daha eklenebilir. O tarihten günümüze değin “Türk Sanat Müziği veya Klasik Türk Müziği” başlığı altında üretilmeye devam edilen ve giderek popüler formlara dönüşmeye başlayan müzik ise, Osmanlı müziğinin günümüz normlarına dönüşmüş uzantısı sayılabilir.

Osmanlı Müziği bir sentezdir. Tarihin bir çok zenginliğini içinde taşır. Türklerle birlikte yaşayan Bizans, Rum, Acem, Arap, Yahudi, Ermeni gibi azınlıklarca da paylaşılarak birlikte oluşturulmuş ve Osmanlı Saray okulunda, Enderun’da en parlak devrine erişmiştir. Bu sistemi kullanan hiçbir ülke Osmanlının ulaştığı sanatsal seviyeye erişememiştir.

Osmanlı Müziği, “makam birliği” esasına dayanan “Fasıl” düzeni içinde oluşturulmuş ve seslendirilmiştir.

Fasıl  Nedir?

Osmanlı Bestekârları Klasik Eserleri Hakkında Bilgi Osmanlı Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Sanat Hayat
Osmanlı Bestekârları Klasik Eserleri Hakkında Bilgi Osmanlı Devleti Sultanları Eski Tarihi Saray İstanbul Resimler Ottoman Empire Görsel Tablo Sanat Hayat

Fasıl : Aynı makamda bestelenmiş eserlerin, belli bir düzene göre sıralanarak yapılan dinletisidir. Tam bir Fasılda, hem ses ve hem de saz eserleri yer alır. Fasıl oluşturulurken eserlerin aynı makamda olması temel alınır ve tür ile şekillerine göre de belli bir sıralama yapılır. Bir makama ait fasılın oluşabilmesi için genellikle iki “Beste” ve iki “Semai” bestelenmiş olmalıdır. Bunlar sözlü eserlerdir. Besteler “Murabba” ya da “Nakış” formundadır. Bir “Gazel”in iki beyiti üzerine bestelenen Murabba’lar “Terennüm”lü ya da “Terennüm”süz olabilir. Eserlerin güftesini oluşturan şiirin dizeleri dışında, usule uygun, “ten, tenen, tenenen, ten nen ni” v.b. gibi anlamsız ya da “canım, ömrüm” v.b. gibi anlamlı sözcüklerle oluşturulan ezgilere “Terennüm” denir. Şiirin 1., 2. ve 4. dizeleri aynı ezgiye bağlanmıştır. 3. dizenin ezgisi ise farklıdır ve “Miyan Hane” adını taşıyan bu bölümde, genellikle makam geçkisi ya da genişlemesi yapılır. Terennümlü Murabba’larda her dizeden sonra terennüme geçilir. Miyan Hane’nin Terennümü farklı olabilir. Nakış’larda ise iki dize, birbirine bağlı bestelenir ve ardından, uzun bir Terennüm’e geçilir.

Murabba ya da Nakış’larla aynı yapıda olan fakat “Semai usulle” ile bestelenen sözlü Semailerin ilki “Ağır”, ikincisi “Yürük Semai” dir. Fasılda bunlara “Kar”, “Şarkı” gibi sözlü eserler, “Taksim”, “Peşrev”, “Saz Semaisi”, “Oyun Havası” gibi saz eserleri katılabilir.

Böylece tam bir fasıl yapısı şu şekli alır :

a) Herhangi bir sazla yapılan giriş Taksim’i,
b) Peşrev,
c) Birinci Beste veya Kar,
d) İkinci Beste,
e) Ağır Semai,
f) Şarkılar (Büyük usullü ve ağır karakterliden küçük usullü ve hızlıya doğru sıralanır),
g) Yürük Semai,
h) Saz Semaisi.

“Kar”, “Terennüm” öğesine geniş yer veren, büyük ustalık gerektiren bir sözlü eser türü olup, en gelişmiş biçimlerden biridir. “Şarkı”lar ise edebiyatımızda, halk türkülerinin etkisiyle ortaya çıkmış bir formdur. Şarkılar, dizelerden oluşur ve dizelerin sayısına göre değişik adlar alır. Küçük usullerle bestelenir ve çok farklı yapılarda olabilir. Özellikle XIX. yüzyıldan sonra büyük ilgi görmüş ve öteki sözlü eser formlarını gölgede bırakmıştır. XX. yüzyılda ise, iyiden iyiye öne çıkmış, alışılmış yapıların dışına taşarak, “Fantezi” türüne dönüşmüş ve giderek popülerlermiş, başarılı pek az örneğin dışında, geleneksel sanat müziği alanındaki sığlaşmaya da bir ölçüde yol açmıştır.

Hümâyûn, Mehterhâne,, Hümâyûn,, Musika, , Mehterhâne,, İlk, Mehter, Takımı, Ne, Zaman, Nerede, Kuruldu,Tarihi, Hakkında, Bilgileri, musiki, savaş, ordu, mehteran, askeri, bando, müze
İlk Mehter Takımı Ne Zaman Nerede Kuruldu.Tarihi Hakkında Bilgileri Askeri Müze Mehteri Bando Osmanlı Marş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Müziğinde kullanılan saz eseri formlarından başlıcaları şunlardır :

Peşrev : Genellikle “Darb-ı Fetih”, “Sakil”, “Muhammes”, “Devr-i Kebir” gibi büyük usullerle, bazen de “Düyek” usulü kullanılarak bestelenmiş, farklı ezgilerden oluşmuş, “Hane” adı verilen bölümler ile bunlar arasında pek değişmeden yinelenen “Mülazime” bölümünden oluşmuş bir saz eseridir.

Saz Semaisi : Peşrevlerle aynı yapıda olmasına karşın “Semai” (6 zamanlı), “Aksak Semai” (10 zamanlı) ve “Yürük Semai” (6 zamanlı) usuller ile bestelenen saz eserleri olup “Saz Semaisi” adını alır. Saz Semaileri, fasılın sonunda, “Yürük Semai”nin ardından seslendirilir.

Taksim : Makamı tanıtma, yol gösterme, ısındırma ya da geçki amacıyla, tek çalgı ile, makam içinde, ancak bir usule bağlanmadan, özgürce ve doğaçlama olarak seslendirilen ezgilere denir.

Oyun havası : Oynamak (dans etmek) için bestelenmiş saz eseleridir.

Usuller : 15 zamanlıya kadar olan usullere “Küçük usuller”, 15 zamanlıdan büyük olanlara “Büyük usuller” denir. İki büyük usulün birarada kullanılmasına “Darbeyn” adı verilir. Birkaç usulün yanyana gelerek oluşturduğu usul dizileri de vardır. Bunlardan biri, beş usulden oluşan ve bir görüşe göre 60, başka bir görüşe göre de 120 zamanlı “Zencir” usulüdür. Küçük usuller içinde, 5, 7, 9 v.b. zamanlı olanlar, ya da “Aksak Semai” gibi 10 zamanlı usuller, “Aksak usuller” başlığı altında toplanır. Asıl “Aksak” adını taşıyan zamanlar ise 2+2+2+3 biçiminde sıralanan usuldür.

Örnek Osmanlı Müzikleri

HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİ Beste; Sultan 3. Selim, Ottoman Music Makamsal Komalı, Klasik Türk Musiki-Müziği

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music

BEYATİ PEŞREV Beste; Seyfettin Osmanoglu, Son Osmanli Saray Sehzadesi, Piyano Osmanlı Saz Eserleri

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

CEVAP VER