Muallim İsmail Hakkı Bey, Klasik Türk Osmanlı Müziği Duayeni, Hocası

0
3049
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı.
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı.

MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY Kimdir?  Müzik Hayatı ve Besteleri, Eserleri, bilgileri

Muallim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)

İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul’un Balat semtinin Molla Aşki mahallesinde doğdu. Babası “İdare-i Husûsiye”memurlarından hanende Reşid Efendi’dir. İlk okulu okuduktan sonra onu ailesi Mercan’da bir örücünün yanına çırak olarak verdi.Mahallesinde ve işyerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkatleri çekiyordu. Bir çok musıkîşinasımızın hayatında olduğu gibi, bu güzelsesi duyan yüksek dereceli
bir saray görevlisi , ki bu kimsenin bir saray müezzini olduğu söylenir, Mızıka-i Humayun’a alınmasına aracı oldu. O zamanlar henüz Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa’dan mûsıkî öğrenerek birçok fasıl geçti. Bir taraftan da Muzika-i Humayûn hocalarından Batı Mûsıkîsi ve Batı notası öğreniyordu.

O zamanki Enderûn mûsıkîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrendi. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa sürede “Sersazende”liğe terfi ettirildi. Daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı (Müezzin-i şehriyari) oldu.

1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra, önce “Mûsıkî-i Osmanî” topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan “Mekteb“i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsıkî sever İstanbul’lulara iyi icra örnekleri sundu.

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Piyano Klasik Türk Müziği Beste Muallim İsmail Hakkı Bey Makam Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makam
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Klasik Türk Müziği Beste Muallim İsmail Hakkı Bey Makam Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makam

Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” yaptı. Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca “Solfej Muallimliği” görevini de üstlenmişti.

Musıki hayatına atıldıktan sonra durup dinlenmeden çalışarak hayli eseri notaya aldı;daha sonra sözünü edeceğimiz yayınları yaptı. Sayısız sanatkârın yetişmesinde etken olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alınacak olursa, nasıl zaman buldu da bu kadar besteyi yapabildi diye hayrete düşülebilir. Ruşen Ferid Kam, ders verirken hem konuştuğunu, hem de bir yandan beste yaptığını ve çok kolay eser bestelediğini söylerdi.

Muallim İsmail Hakkı Bey Konservatuvar’dan Bebek’teki evine tramvayla dönerken 30. Aralık. 1927 ‘de öldü;ertesi gün Eğrikapı mezarlığına defnedildi. Bir kez evlenmiş, beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra nota kolleksiyonu, nota defterleri, kitap ve evrakı radyo idaresince satın alındı. Bütün bunlar TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Elde bulunan eserleri bir ömür içine sığmayacak niteliktedir. İsmail Hakkı Bey’in musıkîmize hizmetlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Hoca olarak Enderun’da sersazendelikten başlayarak, Darülelhan ve İstanbul Konservatuvarı’nda, Musıki-i Osmani’de, özel derslerinde, diğer mûsıkî okulları ve cemiyetlerinde durup dinlenmeden çalıştı. Öysa ki, o dönemlerden yetişmiş sanatkârlar arasında İsmail Hakkı Bey’den ders almayan yok gibidir. Bu bakımdan “Muallim” sıfatı ile tanınır. Ailesi daha sonra “Aksoy” soyadını almıştır.

Onun zamanında İstanbul’da halka açık yerlerde mûsıkî dinlenebilecek birkaç “Kıraathâne” vardı ve bunlar da piyasa sanatkârlarının elindeydi. Buralarda yıllardan beri toplamı yediyi sekizi geçmeyen belli makamlar arasında dolaşılır, aynı makamlardan eserler çalınır, söylenirdi. Bunu yakından gören İsmail Hakkı Bey, sınırları genişletmek için başka makamları ve bu makamların fasıllarını tanıtmağa karar verdi.

Önce Şehnaz ve Bûselik makamlarından başlayarak sırası ile Hisar, Nişaburek, Mahur, Yegâh, Acem Kürdî, Ferahfeza, Neveser, Evcârâ, Tarz-ı Nevin gibi makamları tanıttı. Bu makamlardan bilinen eserleri topluyor, saz ve söz eserlerinden eksik olanlarını besteleyerek tamamlıyordu.

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı
Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir Müzik Hayatı. Bestekar Saray Müzisyeni Eğitimi. Besteleri Eserleri Sözleri Makamı

Bunlara göre nisbeten daha az kullanılan Muhayyer Sünbüle, Pençgâh, Kürdî, Gerdaniye, Rahatülervah, Zâvil, Nikriz, Acem gibi makamlardan da örnekler vermeyi ihmal etmiyordu. Bu arada hiç icra edilmeyen, önemsiz gibi gözüken makamları da tanıtmaya çalışıyordu.

Mûsıkîşinaslar eskiden eserleri “diz döverek” kulaktan öğrendikleri için notaya önem verilmez, eserler ezbere çalınır, söylenir ve notaya bakılarak icra edilmesi hoş karşılanmazdı. Hiç şüphesiz nota herşey demek değildi;ancak değeri de inkâr edilemezdi. Nitekim bu alışkanlık ve notaya önem vermeme durumu sebebi ile pek çok mûsıkî eseri, saklı olduğu hafızalarla birlikte yok olup gitmiştir.

İsmail Hakkı Bey bu geleneği de yıktı. Çok titiz ve notanın önemini bilen bir sanatkâr olarak, her nerede mûsıkî icra edilecekse, notalar ve sehpalar önceden oraya gönderilir, sahneye yerleştirilir, sanatkârlar bundan sonra yerini alırdı.

Yine o dönemlerde “İncesaz”takımlarında çalan ve söyleyenlerin sayısı pek fazla olmazdı. Bu alışkanlığın da dışına çıkarak otuz-kırk kişilik saz ve ses topluluğu ile konser vermenin ilk örneğini de İsmail Hakkı Bey verdi. Sanatkârlar aynı tip elbise giyer, ses sanatkârları ayakta durur, dinleyiciler üzerinde iyi bir etki bırakırdı.

Program düzenleme ile ilgili kuralları bir yönetmeliğe bağladı. Ancak , bu tür konserlerde şimdiki gibi bir yöntem uygulanmaz, ses ve saz sanatkârlarını yarım daire şeklinde dizer, heyetin tam ortasına elinde def’i olduğu halde kendisi oturur, toplu programlardaki geleneksel icra şeklini uygular ve her iki tarafı kontrol altında tutardı.

Münir Mazhar Kamsoy’un verdiği bilgilere göre ,Bestenigar Ziya Bey Darülelhan’da bugünkü gibi fasıl yönettiği halde, İsmail Hakkı Bey’in bu şekilde fasıl yönetmesine izin verilmişti.

Musikinin bilimsel yönü, yani müzikoloji ile uğraşmadığı için, elin geçen her eseri hiç kritik etmeden değerlendirmeye çalışır, bu yüzden zaman zaman eleştiriye uğrardı. Nitekim Rauf Yekta Bey’in bir eleştirisine musikiyi yazı yazarak değil yaşatmakla uğraştığını ve yalnız bu fikre mensup olduğu için, okulda bütün varlığı ile çalışmakta olduğu karşılığını vermişti.

İsmail hakkı Bey gerçekten de “Muallim” di. Bildiğini kendisine saklayan sanatkârlardan değildi. Bazı sanatkârların elinden bir eseri alabilmek bir sorun olduğu halde, o bildiğini öğretmekten ve yaymaktan zevk duyardı. Bunun içindir ki, bildiğini her isteyene öğreterek bu kadar öğrenci yetiştirdi Eline geçen her eseri bu sanatla uğraşanların istifadesine sunmağa çalıştı. Çok eser yayınlaması bu düşünceden kaynaklanır.

Anlatıldığına göre alçak gönüllü, yakışıklı, güler yüzlü, uzun boylu, şişmanca tipli bir kimseymiş.

Çok verimli bir bestekâr olan İsmail hakkı Bey her formda bin’e yakın eser vermiştir. Bu rakamı iki bine çıkartan kaynaklar da vardır. Bunların içinde sayısı otuzu bulan Marş, Operet ve dini eserleri de dahildir. Bestelediği operetlerde alışılmışlığın dışına çıkarak orkestra yerine “incesaz” takımı kullanarak kısa sürede şeklin yaygınlaşmasına sebep olmuş, Suphi Ezgi bile bunu örnek alarak “Lâle Devri” operetini bestelemiştir. Türk Musıkîsi’nin dışına çıkarak Yahudilerin vermiş olduğu İbranîce güfteler üzerine, Sinagog ve Havra’larda okunması için dinî eserler bestelemiştir.

İsmail Hakkı Bey’in bilinen eserleri:

1-Nazarî Eserleri:

Solfej yahut Nota Dersleri, Usûlat, Solfej, Makamat ve ilaveli Nota Dersleri, Mahzen-i Esrar-ı Mûsıkî yahut Teganniyat-ı Osmanî.

2-Mûsıkî Eserleri:

6 operet, 15 peşrev, 21 saz semaisi, 5 Kâr, 1 Kâr-ı Nâtık, 1 Methal, 10 Dinî Eser, 8 oyun havası, 17 Zeybek, 2 longa, 30 Beste, 26 Ağır Semai ve Aksak semai, 3 sengin semai, 36 yürük semai, 320 şarkı.

Bestekar Ahmet Aksoy, İsmail Hakkı Bey’in üçüncü oğludur. İstanbul’da doğdu; 29 Aralık 1967 tarihinde İzmir’de öldü. Musikiyi babasından öğrendi. Aynı meşk halkası içinde yetişerek pek çok klasik eseri elde etti. Musiki aleti olarak ud çalardı. Bu sazı iyi kullanır, babasının bestelediği operetlerde çalışırdı. Bir ara musikiyi bıraktı.

Paşabahçe ispirto Fabrikası ile İzmir Halkapınar Şarap Fabrikası’nda çalıştı. Bundan sonra İzmir’e yerleşerek yirmi dört yıl bu şehirde yaşadı. İzmir Musiki Cemiyeti üyeliği yaptı; bu cemiyetin musiki öğretmenlerindendi. Altı şarkısı biliniyor.

Bestekarın Notaları Olan Eserleri ( Besteleri )

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

MUALLİM İSMAİL HAKKİ ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Ey mehlika ey gül beden
Fikrimin ince gülü
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Acemkürdİ peşrevi
Ferahfezâ peşrevi
Ferahfezâ saz semâîsi
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

Bestekarın Notaları Olan Eserleri ( Besteleri ) İsimleri ve Makamları

 • Acemaşiran-Aşık oldum taliim efgandedir
 • Acemaşiran-Ben bir aşıkım sana gönül verdim
 • Acemaşiran-Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
 • Acemaşiran-Bugün kazan bugün öğren bugün sev
 • Acemaşiran-Firakınla benim dağı nihanım aşikar oldu
 • Acemaşiran-Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
 • Acemaşiran İlahi-Elvada şehri saadet
 • Acemaşiran İlahi-Ey şehin şahı risalet
 • Acemaşiran İlahi-Küntü kenzin serteser
 • Acemaşiran-Kim aldı o peymaneyi sakinin elinden
 • Acemaşiran Longa
 • Acemaşiran-Sermesti aşkım lutfeyle saki
 • Acembuselik-Gün batti gece oldu yine sesler azaldı
 • Acemkürdi-Çeşmanını aç rengi seması görünsün
 • Acemkürdi-Elverir naz utegaful kıl terahhum kuluna
 • Acemkürdi-Fikrimin ince gülü
 • Acemkürdi-Firkati yar beni yaktı dem a dem ahuzar oldum
 • Acemkürdi-Gönlüm yine ol şuhi sitemkare mi kaldı
 • Acemkürdi-İntizarı makdeminle rehguzarın gözlerim
 • Acemkürdi-Meftun ol gul yüzüne oldum esir
 • Acemkürdi Peşrev
 • Acemkürdi Saz Semaisi
 • Arabanbuselik Peşrev
 • Arazbarbuselik-Aşıkı bi çarenim geldim senin divanına
 • Arazbarbuselik-Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
 • Arazbarbuselik-Şebistanı hakikatte hilali mahı enversin
 • Bayati-Beni vurdu güzeller
 • Bayati-Ey zeliha ru yeter ağlatma çeşmi pürnemi
 • Bayatiaraban İlahi-Tecellayı cemalinden habibim
 • Bayatiaraban Oyun Havası
 • Bayatiaraban Saz Semaisi
 • Bayatiaraban-Yarim beni her gece aldatıyor
 • Bayatiaraban Zeybek
 • Besteisfahan-Ey aşıkı cemalullah
 • Besteisfahan Saz Semaisi
 • Besteisfahan-Zahida biz ruhi hayderden ihabet eyleriz
 • Bestenigar-Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
 • Bestenigar-Hazretzedenim ahına canlar dayanır mı
 • Bestenigar İlahi-Cennet evine
 • Bestenigar İlahi-Ciğere marı heva zahm urdu
 • Bestenigar-Nasıl aram edersin bilmem bensiz
 • Bestenigar-Neşe istersen a canım meclisi rindane gel
 • Bestenigar-Nevbaharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
 • Bestenigar-Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
 • Bestenigar-Teşrifin ile hanemi reski irem eyle
 • Buselik İlahi-Baktım ben ol mihraba
 • Buselik-Ne kadar arzu hulus etti ise
 • Buselik Saz Semaisi
 • Büzürg-Feryad ederim zülfü siyahkarın elinden
 • Çargah-Aynayı almış dizine
 • Çargah-Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsün güneşi
 • Çargah-Gubarı asitanın tutiyadır ya resulullah
 • Çargah İlahi-İki cihan doğduğu ay geldi yine
 • Çargah Marş
 • Çargah Saz Semaisi
 • Çargah Sirto
 • Dilkeşhaveran-Andelib asa bürünmüş cayi matem naleye
 • Dilkeşhaveran-Bu demde bülbüli şuride efgan eylemez neyler
 • Dilkeşhaveran-Her samu seher leblerini buş edeyim
 • Dilkeşhaveran-Vechi pertev barını setreylemiş gözden nikab
 • Dilnişin Peşrev
 • Dilnişin Saz Semaisi
 • Dügah-Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
 • Dügah-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 • Dügah İlahi-Eğer halk etmeseydi zatını hak yaresulallah
 • Dügah-Miratı bahtı kibriya Ahmed Muhammed
 • Dügah-Yaz geldi yine murgi dilim kondu nihale
 • Evç-Ey lebleri gonca yuzu gul servi bülendim
 • Evç-Geçmem değil amma geçemem doğrusu mehden
 • Evç İlahi-Bu dünyaya neden geldin
 • Evç İlahi-Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
 • Evç İlahi-Eflakı kıldı pür ziya
 • Evç İlahi-Ey şehri nuzuli sure
 • Evç İlahi-Kullarında yok sana layık meta
 • Evç İlahi-Taştı rahmet deryası
 • Evç İlahi-Teveccüh eyledim beytul harama
 • Evç-Kaldığım günden beru bu aleme ben bi karar
 • Evç-Meded Allah sana sundum elimi
 • Evç-Merhaba ya merhaba remazan
 • Evç-Sarı çiçek mor çiçek
 • Evç Saz Semaisi 1
 • Evç Saz Semaisi 2
 • Evcara-Gözlerin ta doğduğum günden beri mahmurdur
 • Evcara Saz Semaisi
 • Ferahfeza-Açtı güller andelip eyler
 • Ferahfeza-Ateşi aşkınla cana dil kebab olmaktadır
 • Ferahfeza-Ateşli raseler veriyor iştiyakınız
 • Ferahfeza-Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni
 • Ferahfeza-Çağlayan cuyi siriskle çeşmi pürhunum mudur
 • Ferahfeza-Darbei ahım aman vah bar olur
 • Ferahfeza-Dil ateş dide ateş
 • Ferahfeza-Erdi bahar ey dilnuvaz
 • Ferahfeza-Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
 • Ferahfeza-Gayetle dilber bir şivekare
 • Ferahfeza-Mehtabda güzel olur boğaziçi alemi
 • Ferahfeza Peşrevi
 • Ferahfeza Saz Semaisi
 • Ferahfeza-Sen rengi şafaktan daha nevvar ve güzelsin
 • Ferahfeza-Vuslatınla kami yab ettin beni
 • Ferahnak-Başının altında olsa kollarım
 • Ferahnak-Bıraktım aşkın ile namu arım ya resulallah
 • Ferahnak-Keşke görmeseydi gözüm sen gibi yekta güzeli
 • Ferahnak-Nedir ol şuhi istigna
 • Ferahnak-Neydi maksadın senin
 • Ferahnak-Şahın şehi mihri
 • Gerdaniye-Gidiyorum yarın yar
 • Gerdaniye-Gönül bir afeti devranın
 • Gerdaniye Oyun Havası
 • Gülizar-Aman çoban benim dilber kuzumu
 • Gülizar-Gönül düşme bu rütbe ahuzare
 • Gülizar-Kar etmez ahım sen gülizare
 • Hicaz-Açıldı ufkundan siyah dumanlar
 • Hicaz-Bağlar bahçeler güller ile sünbüller
 • Hicaz-Bilmem niçin peri koymuş koyan onun adını
 • Hicaz-Bir zarar gelmiş mi ey ruhi revan benden sana
 • Hicaz-Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
 • Hicaz-Cemalin nuruna nisbet
 • Hicaz-Çoktanberidir çare ne mahrumi visalim
 • Hicaz-Daim etsin Hazreti Sultan Hamid
 • Hicaz-Dil harabı aşkın oldu naili vuslat diler
 • Hicaz-Etme bu rütbe naz şivekarım
 • Hicaz-Ey mehlika ey gül beden
 • Hicaz-Gamzesi bir tiri sevda dideler
 • Hicaz-Halkai zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
 • Hicaz İlahi-Affet bizi ya gafur
 • Hicaz İlahi-Ey nebiler serveri
 • Hicaz İlahi-İntisabım ta ezeldendir
 • Hicaz İlahi-Kapına geldiler ümmet Muhammed
 • Hicaz İlahi-Padişahın işvesin
 • Hicaz İlahi-Senin derdinle ey canan
 • Hicaz İlahi-Ya ilahi şahı kevneyn
 • Hicaz-Kalkın gidelim meykadeye nuş edelim mey
 • Hicaz Oyun Havası
 • Hicaz Peşrev
 • Hicaz-Saki bu fena aleme meyhane desinler
 • Hicaz Saz Semaisi
 • Hicaz-Seni istasyonda buldum
 • Hicaz-Şu dağın eteğinde civanım aman
 • Hicaz-Türk’ün Ninnisi
 • Hicaz Uvertür
 • Hicaz-Yari gördüm nikabı cusi
 • Hicaz-Yekta güherim meclisi rindan sedefimdir
 • Hicaz-Yeşillendi yine bağlar
 • Hicaz-Zülfü zertarına bağlandı hayatım emelim
 • Hicazbuselik Saz Semaisi
 • Hicazkar-Aldı gönlüm bir suhiter
 • Hicazkar-Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem
 • Hicazkar-Bekliyorum salınarak çık raksa hemen
 • Hicazkar-Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
 • Hicazkar-Firakınla bugün pek derdimendim
 • Hicazkar-Gece gündüz hep hayalin gözlerim
 • Hicazkar-Kalbi mecruha haber ver
 • Hicazkar-Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
 • Hicazkar Longa
 • Hicazkar-Melul mahsun bu yerlerde
 • Hicazkar-Niçin sevdim ben seni
 • Hicazkar-Yabandan geldim yabandan
 • Hicazkar Zeybek Havası
 • Hicazzemzeme-Gideyim de göreyim tombulumu
 • Hisar-Görmemiştim böyle dilber
 • Hisarbuselik-Aram edemem yare nigah
 • Hisarbuselik-Eyyamı bahar oldu yeşillendi çemenler
 • Hisarbuselik-Makdemin baştan başa reske düşürdü gülşeni
 • Hisarbuselik-Ne beynai hale cüret ne figana takatim var
 • Hisarbuselik Peşrev
 • Hisarbuselik-Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
 • Hisarbuselik Saz Semaisi
 • Hisarbuselik-Visalinle safayabet aman gel
 • Hüseyni-Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihana
 • Hüseyni-Ey resuli kibriya sertacı alem şahı din
 • Hüseyni İlahi-Ey dil bize ver bir haber
 • Hüseyni İlahi-Nice isyanımızı affeden Allaha şükür
 • Hüseyni-Ruyini örtmüş görünce saçları pür
 • Hüseyni-Sana benden efendim tuhfei canım selam olsun
 • Hüseyni-Sen gonca dehen servi revan
 • Hüseyni-Yaktı cismim ateşi suzanı aşk
 • Hüseyniaşiran-Baktım lebine gülşeni sevda benim oldu
 • Hüseyniaşiran-Ederken ol peri peyker tekellum
 • Hüseyniaşiran Peşrev
 • Hüseynizemzeme-Hayranı cemal olmaya cidden emelim var
 • Huzi-Akıl padişahtır gönül vezir
 • Hüzzam-Afitabı şuledar aşkımı tanzir eder
 • Hüzzam-Alamam doğrusu desti emele
 • Hüzzam-Çektiğim alamı dehri gör de gel rahmet bana
 • Hüzzam-Geceler karanlık olur
 • Hüzzam İlahi-Alemdarı kerimi şahı iklimi risaletsin
 • Hüzzam İlahi-Esiri nefsi bed hahim meded kıl ya resulallah
 • Hüzzam İlahi-Hazreti hakkın habibi
 • Hüzzam İlahi-Yürü yürü yalan dünya
 • Hüzzam-Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
 • Hüzzam-Sevdiğim ahuya tesbih eyledim
 • Hüzzam-Suhur içre mübarektir üç aylar
 • Hüzzam-Usandırdım mı aya gül cemali
 • Irak-Es selam ey seyyidi sahibi saadet
 • Irak-Mihri subhi meşrika taha habibi ki riya
 • Isfahan-Benim gönlüm gözüm nuri cemali
 • Isfahan-Dilhanei viranımı
 • Isfahan Saz Semaisi
 • Karcığar-Göz gördü gönül sevdi
 • Karcığar-Nedir ol şuhi istigna edanın karı bilmem ki
 • Kürdi-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
 • Kürdilihicazkar-A gız nedir gizli gizli yediğin
 • Kürdilihicazkar-Alemi meftun etmişsin
 • Kürdilihicazkar-Alyanak üstünde gördüğüm dilber
 • Kürdilihicazkar-Benim ey mihri enver her ne varım varsa
 • Kürdilihicazkar-Bi çare gönül subha dek efgan edecektir
 • Kürdilihicazkar-Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
 • Kürdilihicazkar-Geldi bahar bak bülbüle
 • Kürdilihicazkar-Gelin kızlar tiyatroda horon tepelim
 • Kürdilihicazkar-Gözedir yumn ile teşrifini her dide senin
 • Kürdilihicazkar-Gülistanı hüsnüne zülfü saye mi ey gonca verd
 • Kürdilihicazkar-Ne dem ki ruhsarıyla çeşmin hun fesan ağlar
 • Kürdilihicazkar-Vasfından aciz hep aşıkanın
 • Mahur-Benim nazlı dilberim
 • Mahur-Bir gece hem meclis olsak bizbize
 • Mahur-Bir padişaha kul olmaz kim milki zail olmaz
 • Mahur-Dil na şadıma yaktın değil mi ah bana söyle
 • Mahur-Ey şehin şahı cihan Sultan Hamid i kamuran
 • Mahur-Gel meclise ey lebleri mül bir iki parlat
 • Mahur-Kalbimdeki amali perişanımı dinle
 • Mahur Longa
 • Mahur Mehter Marşı
 • Mahur-Mihnet yolu üstünde garip sevgilim oldu
 • Mahur-Narı hicranımla yandı serteser iklimi ten
 • Mahur Oyun Havası
 • Mahur Peşrev
 • Mahur-Rengi gül ruhsarımı setreylemiş püskürse ben
 • Mahur-Ruzi şeb eyler niçin efgan gönül
 • Mahur Saz Semaisi
 • Mahur-Sevdalı gözlerle sen bana baktın
 • Mahur-Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım ah yalnızım
 • Mahur Zeybek Havası
 • Mahurhan-Acep şuhi mümtazım visale kail olmaz mı
 • Mahurhan-Çare i dil durri en az ruhsare kerden muski
 • Mahurhan-Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin
 • Mahurhan-Hayran olurum hüsnünü ettikçe temaşa
 • Mahurhan Peşrev
 • Mahurhan Saz Semaisi
 • Mahurhan-Suzi aşkı dem be dem arzeyledim cananıma
 • Makamsız-Uyan vatan marşı
 • Muhayyer-Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
 • Muhayyer-Hoş gelir mutlak benim halime
 • Muhayyer İlahi-Neylesin netsin gönül sensiz karar etmez
 • Muhayyer Saz Semaisi
 • Müstear-Derdmendim mücrimin dermana geldim ya resul
 • Narefte Saz Semaisi
 • Neva İlahi-Kuldan sana layık nola
 • Neveser-Hevayı aşkı tali eyleyen murgu çemenden sor
 • Neveser Saz Semaisi
 • Neveser-Verdi nazım hasretinle ağlarım
 • Nevruz-Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
 • Nevruz İlahi-Ey olanlar talibi gencine esrarı hu
 • Nevruz Kar ı Cumhuriyet
 • Nevruz Peşrev
 • Nevruz-Safalar vaktidir mirim efendim gel safa eyle
 • Nevruz Saz Semaisi
 • Nevruz-Söz yoktur ol simintene ille o billur gerdene
 • Nevruz-Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
 • Nevruz-Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
 • Nihavend-Acıyaydı bana bir kerecik ol gonce femim
 • Nihavend-Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
 • Nihavend-Arzı didar eyle gel ey meh cemal
 • Nihavend-Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
 • Nihavend-Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
 • Nihavend-Bin reca bin niyazla kokladım güllerini
 • Nihavend-Bir ahu nigaha oldu esir kalbi hazinim
 • Nihavend-Bir of ahla yaktın beni
 • Nihavend-Bu ne şahane tebessümle ne şahane bakış
 • Nihavend-Feryad ile yad eyler iken
 • Nihavend-Gel görki vedalaşmada ruhum bedenimle
 • Nihavend-Kayhaneye gelinde yalınız
 • Nihavend-Kız kulesi yakut kule takındı
 • Nihavend Longa
 • Nihavend-Nuri aynim pek güzelsin
 • Nihavend-Öyle sermestem ki merak etmezem dünya nedir
 • Nihavend Saz Semaisi
 • Nihavend-Seni hükmü ezel asubi devran etmek istermiş
 • Nihavend-Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
 • Nihavend-Tahassürle ağlar özüm
 • Nihavend-Tiri gamzen işledi ta canıma
 • Nihavend-Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
 • Nihavend-Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
 • Nihavendikebir-Beri gel ey nesum seher ne haber var
 • Nihavendikebir-Milki dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
 • Nihavendikebir-Padişahım kıldı ihya lutfu ihsanın senin
 • Nikriz-Hiç tasavvur etmez iken böyle dilsuz firkati
 • Nikriz İlahi-Çün doğup tutdu cihan yüzünü
 • Nikriz Peşrev
 • Nikriz Saz Semaisi
 • Nikriz Sirto
 • Nişaburek-Bir kerre yüzün görmeği
 • Nişaburek-Saklama hali siyahı bizden ey ahu nigah
 • Pençgah-Gazubane nigahım bi amandır
 • Pençgah Saz Eseri
 • Pençgah Saz Semaisi
 • Pençgah-Zatına müştak olmuşuz ruzu şeb ah eyleriz
 • Pesendide Saz Semaisi
 • Rast-Akşamki baloda güzelim
 • Rast-Bir dans güzeli aldattı beni
 • Rast-Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim
 • Rast-Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
 • Rast-Dili zarım dem a dem cevri yari firkatin söyler
 • Rast-Doğdu ol şemsi hakikat burci vahdetten bugün
 • Rast-Ey şanlı mümin ey şanlı millet
 • Rast-Gülşende yine ahu enin eyledi bülbül
 • Rast-Günahım boydan aşkındır be gayet ya resulallah
 • Rast İlahi-Bendesi olmak saadettir
 • Rast İlahi-Cihan camı felek saki ecel mey
 • Rast İlahi-El hakkur baki ve ömrü fani
 • Rast İlahi-Sakın dünyaya aldanma
 • Rast İstiklal Marşı
 • Rast Kanto
 • Rast-Kestim ümmidi fakat
 • Rast-Kıskanır her gece senden beni zülfi tannaz
 • Rast-Mevsimi gül geldi yine
 • Rast-O dilrubanın herkes esiri
 • Rast Ordu Marşı
 • Rast-Padişahım çok yaşa
 • Rast Saz Eseri
 • Rast Saz Semaisi
 • Rast Sirto
 • Rast Tahliye Marşı
 • Rast Türk’ün İlahisi
 • Rast Yürüyelim Marşı
 • Rast Zeybek Havası
 • Rastıcedid-Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
 • Rehavi-Canu gönülden ey melek sevdim seni
 • Saba-Derdi aşka düşmesin kimsen aman
 • Saba-Gir gör de cananım haber ver kalbi suzanım
 • Saba İlahi-Yine firkat narına yandı cihan
 • Saba-İsterim ben herkes olsun sevdigim senden uzak
 • Saba-Sarmadan evvel belinden
 • Saba Saz Semaisi
 • Saba-Sefful halkı filmahşer Muhammed sahibul minber
 • Saba-Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
 • Sabazemzeme İlahi-Merhaba ey sevgili mehi mübarek merhaba
 • Sazkar-Almış ele cam ı mülü
 • Sazkar-Cananımın o vechi dilarasına baktım
 • Segah-Daima etmektesin uşşaki zaina itab
 • Segah İlahi-Adımı dosttan yana atalım şimdengeru
 • Segah İlahi-Ey Huda gönlüm seni zikr etmek ister her zaman
 • Segah-Vuracak sine arar gizlice tigi niganım
 • Segaharaban-Lalin var iken nuş edemem
 • Segahmaye-Güldü dilber aşıkı gamharına
 • Segahmaye-Makamı mülteca Ahmed Muhammed Mustafa’dır
 • Selmek-Dün fenerde gördüm ol nazik teni
 • Selmek-Rahmi yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
 • Sultaniyegah-Niçin bülbül figan eyler
 • Suzidil-Görünce ruyini oldum esirin
 • Suzidil İlahi-Hor görmeyin toprağı
 • Suzidil Marş
 • Suzidil-Mehcur olalı talı dilin nazlı teninden
 • Suzidil-Sakiya sundu aceb peymanede
 • Suzidilara-Vadetmiş idin ey güli ter vakti şitada
 • Suzinak-Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
 • Suzinak-Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
 • Suzinak-Ben mi yandım bu cihan mı yanıyor bilmem aman
 • Suzinak-Derdi firkat kalbi mahzunun delup hem dağlıyor
 • Suzinak-Doğduğum günden beri
 • Suzinak-Ey yesi envarı cihantabi muhabbet
 • Suzinak-Gönlümü aldı bir huri talat
 • Suzinak-Kadıköyü’nün abu havası ne güzeldir
 • Suzinak-Kakülün dökmüş hilal üstüne
 • Suzinak-Mahrumi emel etmeyiniz vuslatımızdan
 • Suzinak Saz Eseri
 • Suzinak-Senden geçemez lütfen acı kalbi harabe
 • Suzinak-Vechi pürnurun dururken afitabı istemem
 • Şedaraban-Ah efendim yok çekilmez bu hayat
 • Şedaraban-Ateşi hicran ile yanmakta ah canım benim
 • Şedaraban-Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
 • Şedaraban-Durmayıp akmaktadır gözden siriski hasretim
 • Şedaraban-Görülmemiş devri yusuf dan beri böyle güzel
 • Şedaraban-Ne hoş oluyor dans geceleri
 • Şedaraban-Ruhsarına giysuleri döktün taramazsın
 • Şedaraban Saz Semaisi
 • Şedaraban-Senin aşkın ile ihya olurum
 • Şedaraban-Söylemem celladı canım gizlerim esrarımı
 • Şehnaz-Gel meclise ey goncai gülzarı letafet
 • Şehnaz İlahi-Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
 • Şevkefza-Düşündüğün o her zaman işittiğim onun sesi
 • Şevkefza İlahi-Ey bu cümle kainatı var eden
 • Şevkefza-Sinei giryan eden nalan eden bir ney gibi
 • Şevkefza-Tahmin edemez vusatı alamını kimse
 • Şevkefza-Toplandı güzeller yine peymanei dilde
 • Şevkefza-Üzme Allah aşkına atık yeter
 • Şevkutarab-Cana tesir eylemiştir yareler
 • Şevkutarab-Ey dil eyle canu dilden bir kez ah
 • Şevkutarab-Hiç kabul eyler mi aya kıylü kali gözlerim
 • Tahir-Ehli aşka bir bela zindandadır bu maşiva
 • Tahir İlahi-Kandillerle donandı minareler
 • Tahir Saz Semaisi
 • Tahirbuselik-Aç yüzün göster cemalin ey peri
 • Tahirbuselik-Afet misin ey hüsni mücessem bu ne halet
 • Tahirbuselik-Haclei bi yare benzer şahnı gülzare bahar
 • Tahirbuselik-Narı aşkın yaktı canım ey peri
 • Tahirbuselik-Sarılmış tüllere gördüm hayalin
 • Tahirbuselik Saz Semaisi
 • Tahirbuselik-Suzi dil arttı visali yeri her dem gözlerim
 • Tahirbuselik-Yandım sana ey gonca ter
 • Tarzınevin Saz Semaisi
 • Tebriz-Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
 • Tebriz-Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
 • Tebriz-Nalehanım firakı yar ile
 • Tebriz Peşrev
 • Tebriz-Ruhi pak Mustafa’ya etmişim canım feda
 • Tebriz-Sen şehi peygamberan idin efendim ol zaman
 • Tebriz-Sevdazedeyim halime rahmeyle efendim
 • Tebriz Terbiye i Bedeniye Marşı
 • Tebriz-Tiri sitemin ey kaşı yay cane dokandı
 • Tebriz-Yakın gel kaçma ey şuhi cihan
 • Uşşak-Ey padişahı saltanat arayı yegane
 • Uşşak-Eylemiş zalim felek alamına menem beni
 • Uşşak-İkimiz de bir ende bir boyda
 • Uşşak İlahi-Başlan bismillah ile
 • Uşşak İlahi-Dalgalandı serden aştı
 • Uşşak İlahi-Dü cihanın meftarı
 • Uşşak İlahi-Sen de ey şehri güfran
 • Uşşak İlahi-Varının bahşeyleyen canana uşşakileriz
 • Uşşak İlahi-Vaslın bağına girmek diler can bülbülü
 • Uşşak-Mürüvvet eyle nev nihal
 • Uşşak Oyun Havası
 • Uşşak Peşrev
 • Uşşak-Sendeki bu gördüğüm halet nedir
 • Uşşak-Tanzir ederek bir periyi nazu edada
 • Uşşak-Tevhid ile olur her derde derman
 • Uşşak Zeybek Havası 1
 • Uşşak Zeybek Havası 2
 • Yegah-Ey bülbüli şeyda gamı mihnet sana kaldı
 • Yegah İlahi-Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
 • Zavil-Duşi derdi aşk olan biçare dil feryad eder
 • Zavil-Evlerinin önü yoldur yolaktır
 • Zavil-Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
 • Zavil İlahi-Gavsi aktabı velayet Hazreti Abdülkadir
 • Zavil Peşrev
 • Zavil-Sakiya mesti müdam eylesen olmaz mı beni
 • Zavil Saz Semaisi
 • Zavil-Söyle doktor yanar kalbim nedendir
 • Zevkutarab-Aldanma sakın semti muhabbetde sefa yok
 • Zevkutarab-Bir vefasız yare oldum müptela
 • Zirkeşide İlahi-Dildeki narı mahabbet cevheri candır bize

 

 

CEVAP VER